تماس با ما

بخشی از نقشه دانشگاه تهران

۳۲ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

۳۶ پردیس علوم

۳۷ در ورودی دانشگاه تهران

*موزه جانورشناسی

تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم

پست الکترونیکی: zoology.museum@ut.ac.ir

صندوق پستی: 1417614411

تماس با موزه:

66965602

هماهنگی جهت بازدید از طریق:

سرپرست موزه:

عضو هیئت علمی وابسته به موزه: